biuro@wakacjeok.pl  |   600 778 446 i 507 118 142  |   Skype: wakacjeok  |   GG: 13853788
Wakacje OK

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art.13 ust.1 i ist.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Podróży WakacjeOk, Ul. Unii Lubelskiej 3/708, 61-249 Poznań.
2) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) umożliwienia zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki oraz umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną za naszym pośrednictwem imprezą turystyczną – na podstawie art. 6 ust.1 lit.b i lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej jako RODO)
b) promocji oferowanych przez nas usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Wysyłane promocje nie będą naruszały Twojego prawa do prywatności na podstawie art.6 ust.1 lit.b i lit.f rozporządzenia RODO.
c) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za naszym pośrednictwem umów o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych umów zawartych z nami art.6 ust.1 lit.c RODO
d) w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu – na podstawie art.6 ust.1 lit.b i lit.f rozporządzenia RODO.
3) Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
a) upoważnieni pracownicy biura
b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług.
c) podmioty uprawione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.
d) dostawcy usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz związane z zarządzaniem naszą firmą.
e) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń
f) organizatorzy turystyki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje bankowe, z którymi mamy zawarte umowy agencyjne, umowy pośrednictwa w sprzedaży, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania łączących nas umów.
4) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Możesz uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
5) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit.c (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane.
6) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
7) Masz prawo wniesienia do skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8) Nie obligujemy Cię do przekazania nam swoich danych osobowych. Przekazujesz je nam dobrowolnie, jednak jest to niezbędne do zawarcia umowy, do pośrednictwa w zawarciu przez Ciebie umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki czy umowy Ubezpieczenia, do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz kontaktów telefonicznych.