biuro@wakacjeok.pl  |   600 778 446 i 507 118 142  |   Skype: wakacjeok  |   GG: 13853788
Wakacje OK

Od 25 maja 2018 roku stosujemy przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). W związku z nowymi regulacjami pozyskując Twoje dane kontaktowe poprzez formularz kontaktowy informujemy, że:
– Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi Nam udzielenie Tobie wszelkich informacji o które prosisz w zapytaniu.
– Administratorem Twoich danych będzie Biuro Podróży WakacjeOk Joanna Dalke z siedzibą w Poznaniu (61-249) przy ul. Unii Lubelskiej 3/708, adres e-mail: biuro@wakacjeok.pl
– We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka możesz kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: joanna@wakacjeok.pl
– Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Nas wyłącznie w celu udzielenia Tobie wszelkich informacji o które prosisz w zapytaniu na podstawie zgody, którą wyrażasz poprzez jednoznaczne działanie zgodnie z art. 6 ut. 1 lit. a RODO
– W przypadku gdy zdecydujesz się na wyrażenie zgody dostępnej pod formularzem (tzw. zgoda dla celów marketingowych), Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane także w celu reklamowania Tobie produktów i usług oferowanych przez Administratora poprzez doręczanie informacji handlowej na wskazany w formularzu nr telefonu/adres e-mail. Udzielenie tej zgody jest w pełni dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na możliwość udzielenia Tobie informacji o które prosisz w zapytaniu.

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone wyłącznie: Przedsiębiorstwom IT zajmującym się obsługą informatyczną oraz prowadzeniem strony internetowej Administratora, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania przez te podmioty obowiązków wynikających z umów zawartych z Administratorem.

Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
– Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres niezbędny dla realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (ochrona przed roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym).
– W przypadku gdy zdecydujesz się na wyrażenie zgody dostępnej pod formularzem (tzw. zgoda dla celów marketingowych), Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.
– Po upływie okresów o których mowa w pkt 7 lub 8 Twoje dane zostaną usunięte.
– Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Twojej wyraźnej zgody.
– Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

– żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
– prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
– prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
– prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora,
– prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator niezwłocznie zrealizuje Twoje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa Administrator powiadomi Pana/Panią niezwłocznie.